MENÜ
Ankara 15°
Ticari Hayat
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Ali Asker DEMİRHAN
YAZARLAR
20 Kasım 2017 Pazartesi

YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ

Başbakanlık tarafından 27.09.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 26.10.2017 tarihinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.


TBMM Genel Kurulunda 02.11.2017 tarihinde görüşülmeye başlanan, muhalefet partilerinin özellikle kanun yapma tekniği açısından eleştirdikleri bu kanun tasarının yasalaşması halinde vergi kanunlarında gerçekleşecek değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 15, 22/A, 41, 55, 56, 58 ve 60 ıncı maddelerinde değişiklik yapılması öngörülmüştür:
- İhtiyati hacze itiraz, ödeme emrine itiraz, teminatlı alacaklarda ödeme ve mal bildirimi süreleri 7 günden 15 güne uzatılmaktadır. (Yürürlük: 01.01.2018)
- Kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerden önce, vadesi geçtiği halde ödenmemiş kamu borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. (Yürürlük: 01.01.2018)


- Kamu alacaklarının yurt dışında bulunan mükellefler tarafından yurt dışı bankaların banka kart ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine olanak sağlanmaktadır. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 ve 39 uncu maddelerinde değişiklik yapılması öngörülmüştür:
- %5 ve %25 arasında değişen özel iletişim vergisi, bütün hizmetler için % 7,5 olarak yeniden belirlenmekte ve Bakanlar Kurulunun vergi oranını belirleme yetkisi “ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya” şeklinde değiştirilmektedir. (Yürürlük: 01.01.2018)
- Banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralara ilişkin “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ön şartı kaldırılarak istisnanın kapsamı genişletilmektedir. (Yürürlük: Yayımlandığı ayı izleyen aybaşında)
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde değişiklik yapılması öngörülmüştür:
- Şans oyunları ve yarışma ve çekilişlerde uygulanan veraset ve intikal vergisi oranı %10’dan %20’ye yükseltilmektedir. (Yürürlük: Yayımlandığı ayı izleyen aybaşında)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinde değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici 87 nci maddenin eklenmesi öngörülmüştür:
- Kira gelirlerinin vergilemesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %25’den %15’e indirilmektedir. (Yürürlük: 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde)
- Asgari ücretlilerin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi dilimi değişmesi nedeniyle yüksek oran uygulamasından kaynaklanan ücret azalışları, aradaki farklar asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle önlenmektedir. (Yürürlük: 01.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103, 157 ve mükerrer 257 nci maddelerinde değişiklik yapılması öngörülmüştür:
- Bilinen adreslere MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresi eklenmekte, Vergi Usul Kanununun “Bilinen adresler”, “Tebliğ evrakının teslimi”, “Tebliğin ilanla yapılacağı haller” başlıklı maddeleri yeniden düzenlenmektedir. (Yürürlük: 01.01.2018)


- Elektronik ticaretin vergilendirilmesiyle ilgili olarak Maliye Bakanlığına bildirim verme yükümlülüğü getirme, bildirimin şekil, içerik, verilme süresi ve şeklini belirleme, bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğu getirme gibi yeni yetkiler verilmektedir. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
- İkametgah adresi değişikliklerinin bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmaktadır. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2, 5, 9, 10 ve 14 üncü maddelerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici 8 nci maddenin eklenmesi öngörülmüştür:
- Taşıt değeri, “Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan ÖTV hariç) teşekkül eden değeri ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır. (Yürürlük: 01.01.2018)
- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme esasları değiştirilerek, mevcut vergilendirme kriterlerine (motor silindir hacmi ve taşıtın yaşı) aracın vergi değeri de eklenmekte, ödenecek vergi tutarı, aracın değerine göre de farklılaştırılmakta; 01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları en az %15 - % 50 oranında artırılmaktadır. (Yürürlük: 01.01.2018)
- 31.12.2017 tarihi ve öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları %15 oranında artırılmaktadır. (Yürürlük: 01.01.2018)
488 sayılı Damga Vergisi Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinde değişiklik yapılması ve bu kanuna ekli (2) sayılı tabloya yeni bir istisnanın eklenmesi öngörülmüştür:
- Damga vergisi maktu tutarlarının 10 katına ve nispi oranlarının ise bir katına kadar artırılması, maktu vergi tutarlarının yarısına ve nispi vergilerin ise sıfıra kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin, kâğıt türleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesine olanak sağlanmaktadır. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)


- Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmektedir. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi ve bu kanuna bağlı (8) sayılı Tarifede değişiklik yapılması öngörülmüş, tasarıda yargı harçlarına ilişkin geçici 1 inci maddeye yer verilmiştir:
- Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, harçlardan istisna edilmektedir. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşmalarına ilişkin başvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmaktadır. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)


- 492 sayılı Harçlar Kanunu veya özel kanunlarda yer alan hükümler nedeniyle yargı harçlarından muaf olan ya da yaptıkları işlemler istisna olan kamu iadeleri adına hükmedilmiş olan yargı harçlarının tahsil edilmemesi, tahsil edilmiş olanların ise red ve iade edilmemesi öngörülmektedir. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa geçici 23 üncü maddenin eklenmesi öngörülmüştür:
- Emlak vergisi artış oranları sınırlandırılmakta, 2018 yılı için takdir edilen asgari arsa ve arazi metrekare birim değeri, 2017 yılı değerlerinin %50’sinden fazla ise, 2018 değerlerinin hesabında 2017 yılında uygulanan değerlerin %50 fazlasının dikkate alınacağı ve 2019-2021 döneminde de aynı esasın uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9, 17 ve geçici 37 nci maddelerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici 38 inci maddenin eklenmesi öngörülmüştür:
- Türkiye’de yerleşik olmayanlar tarafından, katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin verginin hizmeti sunanlar tarafından beyan ve ödenmesi öngörülmektedir. (Yürürlük: Yayımlandığı ayı izleyen aybaşında)


- Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmektedir. (Yürürlük: Yayımlandığı ayı izleyen aybaşında)
- Finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin, bu borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimi ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi katma değer vergisinden istisna edilmekte, bankalar için uygulanan istisna finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri için de getirilmektedir. (Yürürlük: 01.01.2018)
- İmalat sanayii yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılan inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulaması, 2018 yılı için de devam ettirilmektedir. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)


- Kanuna eklenen geçici 38 inci maddeyle, FATIH Projesi kapsamında;
Yapılan mal ve hizmet alımları katma değer vergisinden,
Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımları özel iletişim vergisinden,
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen, idare ile proje yüklenicilerinin taraf olduğu kağıtlar damga vergisinden,
Yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçaları için gümrük vergisinden; ithalata ilişkin kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler ise harçlardan,
Proje bileşenlerine ilişkin olarak ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan malların teslimi ve ithali özel tüketim vergisinden,
İstisna edilmekte; proje bileşenlerine ilişkin olarak 406, 3093, 5369, 5809 ve 5846 sayılı Kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin ayrıcalıklara da yer verilmektedir. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7, 11, 12 nci maddeleri ve bu kanuna ekli III sayılı listede değişiklik yapılması öngörülmüştür:
- Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisnanın, iktisap edilen aracın değerinin 90.000 liranın altında olması şartıyla sağlanması öngörülmektedir. (Yürürlük: 01.01.2018)


- Makaronlar, alkolsüz biralar ve meyveli gazozlar ile 2202.10.00.00.19 GTİP numaralı “Diğerleri” grubu altındaki mallar (limonatalar ve doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler hariç) özel tüketim vergisi kapsamına alınmakta, kapsama alınan içeceklerin vergi oranı %20, makaronun vergi oranı %65,25, makaronun asgari maktu vergi tutarı ise 0,0994 lira olarak belirlenmektedir. (Yürürlük: 01.01.2018)
Kurumlar Vergisi Kanununun 4, 5, geçici 9 uncu maddelerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici 10 uncu maddenin eklenmesi öngörülmüştür:
- Kooperatiflerde muafiyet koşullarının belirlenmesinde ölçütlerden biri olan “ortak dışı işlem” kavramı tanımlanmakta, ortak dışı işlem nedeniyle muafiyet koşullarının ihlal edilmesi halinde kooperatif tüzel kişiliğine bağlı bir iktisadi işletme nezdinde vergileme yapılması öngörülmektedir. (Yürürlük: 01.01.2018)
- Üretim ve kredi kooperatiflerinin risturn istisnası kaldırılmakta ve bu istisna tüketim kooperatifleriyle sınırlı hale getirilmektedir. (Yürürlük: 01.01.2018)
- Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, kazancın %75’inden %50’sine indirilmektedir. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
- Ayrıca, bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu varlıkları elden çıkartmalarından doğan kazançlarına tanınan istisna, finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmekte, halen uygulanan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, iştirak hisseleri için %75 olarak yeniden belirlenmektedir. (Yürürlük: 01.01.2018)
- Teşvik belgeli yatırımlarda 2017 yılı harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve vergi indirim oranlarının 2018 harcamaları için de uygulanması sağlanmakta, (Yürürlük: Yayımı tarihinde)


- 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemleri için kurumlar vergisi oranı bütün mükellefler için %22’ye çıkartılmakta, Bakanlar Kuruluna %22 oranını %20’ye kadar indirme yetkisi verilmektedir. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)
6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna bir geçici madde eklenmesi öngörülmüştür: (Yürürlük: Yayımı tarihinde) 
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin ödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan yapılandırılmamış alacaklar ile 6824 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılandırıldığı halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihlal edilmiş olan alacakların asılları ve ferileri yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın 2018 Ocak ayından başlamak üzere 24 ayda 24 eşit taksitte ödenmesi sağlanmaktadır.
Taksitlerin son taksit süresine kadar ödenmemesi halinde bakiye alacak tutarı, son taksit ödeme süresi sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 2020 yılının Şubat ayından itibaren bu kuruluşlara 5779 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen paylardan ayrıca %1 oranında kesinti yapmak suretiyle tahsil edilmesi öngörülmekte ve Bakanlar Kuruluna bu oranı %5’e karar artırma yetkisi tanınmaktadır.


Bu borçluların 6824 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılandırılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılandırması ihlal olan borçlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanması sağlanmaktadır. 6824 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında giren alacaklardan yapılandırılmamış olanlar için 2020 yılının Ocak ayına kadar TEDAŞ’a veya perakende satış şirketlerine başvurulması halinde bu alacaklar da anılan bent kapsamında yapılandırılmakta, yapılandırılan bu alacakların ilk taksiti 2020 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere 5 yılda 5 eşit taksitte ödenmesi öngörülmektedir.
6824 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılandırılmış olan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri üçer yıl uzatılmaktadır. Yukarıda yorumsuz olarak özetlediğim bilgilerin gazete okurlarına ve vergi mükelleflerine yararlı olmasını diliyorum.

Dr. Ali Asker DEMİRHAN 
Kırıkkale Lisesi 1981 (Fen), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1985 (Kamu Yönetimi, lisans), Columbia University School of International and Public Affairs 1994 (Economic Policy Management, yüksek lisans) ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007 (İşletme, doktora) mezunudur. Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve CFE ruhsatları da bulunan Dr. Demirhan, yurtiçi ve yurtdışı diğer görevleri yanında Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup, halen aynı bakanlıkta Bakanlık Müşaviri’dir.

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu yazı henüz yorumlanmamış...

Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2022 Ticari Hayat